Programma's

Veiligheid

Programma 1 Veiligheid

sdsdsds

Wij zorgen voor een veilige omgeving

We willen geen uitbreiding van het aantal coffeeshops.

We willen maximaal 1 coffeeshop binnen onze gemeente. En daar beschikken we over.

Wij willen voorkomen dat jongeren betrokken raken bij criminaliteit.

Het jeugdwerkoverleg kreeg begin 2021 verder vorm. Betrokken partners weten elkaar goed te vinden waardoor signalen snel gedeeld worden. Het betreft hier nog voornamelijk overlast en geen zwaardere criminaliteit. De  jongerenwerkers hebben contacten met de jeugd en in die gesprekken wordt over dit onderwerp gesproken.. We verwachten dat door en in de komende zomerperiode de overlast door jeugd toeneemt. Jongeren kunnen door COVID-19 nog steeds weinig en hebben een uitlaatklep nodig. Dit houdt niet in dat we alles goedvinden. De komende tijd gebruiken we om hanglocaties zoals de Kreek nader te bekijken.

Op gebied van schoolveiligheid hebben we een eerste bijeenkomst met de scholen gehouden om afspraken te maken over samenwerking. In deze eerste bijeenkomst schreven we de wensen en de verwachtingen op. Aan de betrokken partijen (scholen, politie en Openbaar Ministerie) vroegen we mee te kijken in een concept document. Een vervolgbijeenkomst vindt in juni plaats.

We willen nieuwe vormen van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning tegengaan.

Samen met verschillende ketenpartners richten we ons op georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

Eind 2020 stelde de Havendriehoek het uitvoeringsplan 2.0 definitief vast. In dit uitvoeringsplan omschreven we zes deelprojecten voor de havens in Terneuzen, Vlissingen, Borsele en Moerdijk. In de eerste maanden van 2021 kregen deze deelprojecten vorm. De deelprojecten richten zich op weerbare en integere zeehavens in Zeeland en Brabant. In deze deelprojecten is het bijvoorbeeld de bedoeling om:
- de weerbaarheid van het havenpersoneel te verhogen;
- de beveiliging van het haventerrein beter op orde te krijgen;
- de meldingsbereidheid te verhogen en
- de krachten van overheid en particuliere bedrijven te bundelen in een Platform Veilig Ondernemen.

De afgelopen maanden kwam Zeeuws-Vlaanderen regelmatig in het nieuws tot drugslabs. Begin 2021 gaf de basisteamdriehoek opdracht aan een analyseteam van Taskforce-RIEC en de politie om te onderzoeken waarom Zeeuws-Vlaanderen zo interessant is voor drugscriminaliteit (met name drugslabs). In afwachting van dit onderzoek starten we vanaf april/mei 2021 een Zeeuws-Vlaamse campagne meldingsbereidheid buitengebied. Deze campagne moet zorgen voor meer bewustwording en meldingsbereidheid bij inwoners, ondernemers en personen die benaderd worden door criminelen.

In april hebben we het eerste overleg gehad voor de proeftuin ‘bedrijventerreinen’. Deze proeftuin krijgt de komende maanden steeds meer vorm. Hierbij zullen we een methode opstellen die ervoor zorgt dat  we in een vroeg stadium kunnen ontdekken waar mogelijk ‘foute’ bedrijven op bedrijventerreinen zitten. Dit kunnen we gebruiken bij het uitvoeren en plannen van integrale controles

Integrale controles hebben we afgelopen maanden minder tot niet uitgevoerd in verband met de COVID-19-maatregelen. We verwachten dit komende maanden weer meer op te kunnen pakken.

We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid

De samenloop van zorg en veiligheid speelt bij meerdere onderwerpen. Het jeugdwerkoverleg levert concrete acties op. We delen signalen met interne en externe partijen in structurele overleggen rondom verwarde personen

Vorig jaar wezen we een medewerker aan, die zich richt op het voorkomen van mensenhandel binnen onze gemeente. Hier kwamen de afgelopen maanden nog weinig concrete signalen aan bod. De verwachting is dat dit de komende maanden steeds meer aandacht en vorm krijgt.

We streven naar een veilige leefomgeving die voor iedereen aangenaam is om in te wonen en om te gebruiken

Door de uitvoering van onze dagelijkse werkzaamheden, met een extra focus op onze speerpunten, zorgen we voor een zo veilig mogelijk leefomgeving. Hierbij valt te denken aan de afhandeling van (jeugd)overlastmeldingen, burenruzies, verwarde personen en drugsgebruik- en handel. Met de dagelijkse inzet op onze speerpunten willen we ook op een proactieve en preventieve manier ervoor zorgen dat iedere inwoner van Terneuzen een zo veilig mogelijke leefomgeving ervaart.

We streven naar een goede fysieke veiligheid en rampenbestrijding

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31