Programma's

Sociaal domein

Programma 6 Sociaal domein

sdsdsds

Wij vinden dat iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente.

Uitgangspunt is dat het sociaal domein budgettair neutraal wordt uitgevoerd.

Met het Actieplan sociaal domein werken we aan de bezuinigingstaakstelling.

Het creëren van extra werkplekken door Social Return On Investment (SROI).

Dit instrument wordt benut. In aanbestedingsprocedures nemen we altijd SROI afspraken mee. Dit leidde dit jaar tot invulling van 2 banen met mensen uit het uitkeringsbestand. Het is lastig om te zeggen of dit volgens planning is omdat het maken van afspraken over SROI afhankelijk is van het aantal aanbestedingen.

Het voeren van een gericht armoedebeleid om sociale uitsluiting te voorkomen en deelname aan de samenleving te bevorderen.

In 2020 is de uitvoering van de GIDS-projecten door corona vrijwel stil komen te liggen. We pakken deze nu weer op. Zo geven we in Sluiskil bovenbouwleerlingen van het basisonderwijs de ruimte om met voorstellen te komen voor het verbeteren van de leefomgeving. We zoeken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar manieren om actiever deel te nemen aan de samenleving. Hierbij sluiten we aan bij wat zij kunnen en waar zij warm voor lopen.

Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar mensen worden ingezet naar hun vermogen.

Om meer mensen op een garantiebaan te kunnen plaatsen, moeten we gericht zoeken naar baanopeningen voor mensen met een beperking. De instroom is hoger dus zijn er meer investeringen nodig om resultaten te kunnen halen. Positief is dat de groenafdelingen van de Zeeuws Vlaamse gemeenten een dienstverleningsovereenkomst afsloten met Dethon. Hierdoor gaan niet meer mensen aan het werk, maar de mensen die het betreft gaan wel meer inclusief werken. Een aantal medewerkers van Dethon wordt nu rechtstreeks door de gemeente aangestuurd.

Voldoende waarborg inzake sociale veiligheid binnen onze gemeente.

We hebben Zeeuws een regiovisie gemaakt over sociale veiligheid. Deze werken we verder uit voor Terneuzen. Veilig Thuis voert voor onze gemeente de wettelijke taken uit op gebied van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. We hebben de functie van maatwerk- en procesregisseurs ingevoerd bij de gemeente. Deze pakken overlastsituaties aan vanuit de maatwerkaanpak en voeren regie in processen waar ketenpartners er samen niet uitkomen. Zij zijn aanspreekpunt voor inwoners en ketenpartners als het gaat om situaties van mensen met verward en overlastgevend gedrag.

Wij willen dat zorgvoorzieningen, waaronder ziekenhuiszorg, behouden blijven voor Zeeuws Vlaanderen.

Dit is een aandachtspunt van het overleg Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen en in de Zeeuwse Zorgcoalitie. We bezien dit jaar hoe we verder inzetten op voorgestelde thema's. De inventarisatie voor de woonzorgvisie is bijna afgerond.

Het verkrijgen van inzicht in de behoefte en capaciteit aan welzijnsvoorzieningen.

Het onderzoek naar de omvorming van de kinderboerderij naar stadsboerderij Terneuzen hebben we tijdelijk gestopt. We besluiten eind 2021 over het vervolg. We hebben prioriteit gelegd bij het grip krijgen op het sociaal domein. Op 3 juni 2021 doen wij voorstellen voor de actualisatie van de welzijnsaccommodaties.

Optimaliseren uitvoeringsorganisatie Wmo en Jeugdwet.

Wij gaven aan-z in 2019 opdracht om onderzoek uit te voeren naar de huidige BGTS-structuur. Wij zijn nog in afwachting van de uitkomsten hiervan. Dit hangt echter ook samen met het onderzoek dat de commissie uit de raad uitvoerde naar aan-z. Dit onderzoek gaat ook over de structuur en samenwerking bij aan-z en overige verbonden partijen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en besluitvorming door de gemeenteraad komt het college met voorstellen voor verbetering. Hierbij zal onderscheid gemaakt worden in zaken waar gemeente Terneuzen zelf over kan beslissen en zaken waarvoor andere gemeenten of (het bestuur van) aan-z voor verantwoordelijk zijn.

In de Opdracht aan-z 2021 hebben we de samenwerkingsafspraken en verwachtingen voor aan-z vastgelegd. Op basis van deze opdracht heeft aan-z een Uitvoeringsplan 2021 geschreven. Dat is door ons vastgesteld. Aan-z levert 1x per kwartaal (cijfermatige) informatie aan over onder andere de inzet van jeugdhulp en Wmo, aantallen, duur en verlengingen. Elke 3 weken hebben we een afstemmingsoverleg met aan-z om lopende zaken te bespreken en de afspraken zoals gemaakt in de Opdracht aan-z 2021 en beschreven in het Uitvoeringsplan 2021 te monitoren.

Een klant-en oplossingsgerichte uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

We hebben in het eerste kwartaal van 2021 een herstart gemaakt met de aanpak van eenzaamheid in het kader van Een tegen eenzaamheid. De Inclusieagenda is in uitvoering. We hebben een nieuwe functie toegevoegd aan de gemeentelijke organisatie, zijnde die van maatwerk- en procesregisseur voor mensen met een stapeling van problematiek. Zij werken vanuit het Maatwerkteam met inwoners aan het verbeteren van hun situatie, aansluitend bij het perspectief van inwoners.

Jongvolwassenen (18-jarigen) ervaren geen knelpunten bij de overgang van de jeugdhulpverlening naar voorzieningen voor volwassenen.

Jongvolwassenen ervaren geen knelpunten bij de overgang van de jeugdhulpverlening naar voorzieningen voor volwassenen. Zij krijgen waar nodig ondersteuning bij de overgang van 18- naar 18+. We zorgen voor een warme overdracht. Er zijn verschillende acties op uitgezet binnen de gemeente. Afstemming met jeugdhulpaanbieders, de toegangsorganisatie, het RBL vraagt aandacht om de warme overdracht ook daadwerkelijk te implementeren.

Kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en optimale ontwikkelkansen krijgen.

Leergeld krijgt door COVID 19 andere vragen dan voorheen maar kan de mensen in Terneuzen wel verder helpen zodat kinderen ondanks de beperkingen in de samenleving op dit moment, zo goed en kwaad als het gaat, mee kunnen doen.

Preventie en vroegsignalering om problemen in een later stadium te voorkomen.

U heeft op 30 juni 2020 ingestemd met de notitie Preventief Jeugdbeleid 2020-2022. In 2020, 2021 en 2022 richten we ons op vijf specifieke trajecten gericht op vroeg signalering Sociaal Domein breed: Kansrijke Start, POH-GGZ Jeugd, Maatwerkteam voor complexe casussen, Gezond in de stad Sluiskil en Aansluiting aan-z en onderwijs. De vijf trajecten zijn aanvullend op de lopende inzet op preventie en vroeg signalering. We evalueren in juli 2021 de voortgang van de vijf trajecten.

Inwoners van Terneuzen burgeren zo snel mogelijk in

De taakstelling huisvesting statushouders voor de eerste helft van 2021 is 42 personen. De huisvesting verloopt naar tevredenheid. De mensen die we huisvesten gaan inburgeren, worden begeleid door onze vrijwilligers. We ontzorgen de statushouders de eerste maanden financieel en begeleiden ze naar zelfstandigheid.

Inwoners van Terneuzen vinden zo snel mogelijk de weg naar duurzame arbeid

Omdat het uitkeringsbestand is toegenomen vraagt het begeleiden naar werk/participatie extra aandacht en investeringen. Op dit moment behalen we ongeveer 70 % van de taakstelling op het gebied van uitstroom en 66% op het gebied van vacaturewerving. Dit terwijl de instroom in de uitkering hoger is dan "normaal".

Inwoners voelen zich zo lang mogelijk gezond en zijn zelfredzaam

We werken dit beleidsmatig verder uit in zowel de voorbereidingen op de regionale gezondheidsnota 2022-2025 als op de beleidsnota sociaal domein Terneuzen 2022-2025. Beide nota's liggen in 2021 voor aan de gemeenteraad.

Goede en betaalbare jeugdhulp

De data-analist heeft de monitor Jeugd opgeleverd. De Zeeuwse dashboard werkt aan het verbeteren van de actuele informatie. De informatie uit deze dashboards geeft ons inzicht en ruimte om (bij) te sturen.

De nieuwe inkoopstrategie zorgt voor een verbeterde samenwerking tussen de diverse jeugdhulpaanbieders en een ruim aanbod voor onze inwoners.

Noodzakelijke ondersteuning inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van hun bestaan kunnen voorzien.

Bij de uitvoering van de Participatiewet in tijden van COVID-19 zien we dat er meer mensen afhankelijk worden van een uitkering. De bestaanszekerheid  herstellen en  mensen begeleiden om (weer) zo snel mogelijk te participeren vraagt meer aandacht. We moeten gericht investeren om meer mensen te helpen uitstromen naar werk. Ook moeten we extra investeren op het uitkeringsverleningsproces, de TONK en de TOZO.

Goede samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis, Rechtbank, Politie, Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de lokale zorg en de medische wereld.

Het onderzoek door de dertien Zeeuwse gemeenten naar de toekomst van de GI functie in Zeeland loopt nog. Een overdracht van casussen van Intervence naar de drie andere GI's in Zeeland is afgekeurd door het ministerie en de inspecties. Ze maken zich zorgen over het leveren van zorg door één van de overnemende GI's. Ook de jeugdautoriteit heeft negatief geadviseerd. Overname van Intervence door JB West is op aandringen van het ministerie in het concept transitieplan opgenomen als terugvaloptie. JB West heeft een businesscase uitgewerkt en in april opgeleverd. Hierover volgt nader advies.

We geven uitvoering aan de pilot Vaart in Veiligheid. Deze pilot is gericht op het verbeteren van de samenwerking in de veiligheidsketen. De pilot wordt uitgevoerd in Terneuzen, Borsele en Vlissingen. De Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de gecertificeerde instelling Intervence (namens de vier Zeeuwse GI's) en de lokale toegangen nemen deel aan deze pilots. Vanwege de ontwikkelingen bij Intervence is besloten tijdelijk geen nieuwe casussen op te starten in de pilots. De voorlopige resultaten zijn geëvalueerd. De stuurgroep heeft besloten dat ViV vervolg krijgt en besluit in april 2021 hoe dit verder vorm zal krijgen.

We willen jongeren stimuleren om na te denken over hun rol en positie in de samenleving.

Jongerenparticipatie is een doorlopend proces. Het Jongeren Informatie Punt (JIP) van aan-z heeft een concrete opdracht om jongeren hierbij te begeleiden. Het JIP geeft informatie, advies en ondersteuning over alles waar jongeren op de weg naar zelfstandigheid tegenaan lopen.
In het Routeplan burger- en overheidsparticipatie staan uitgangspunten die leidend zijn voor het vormgeven van participatie, informatie, verwachtingen en afspraken. Op basis hiervan gaan we in gesprek met onze jongeren en stimuleren we hen ook tot nadenken over hun rol en positie in de samenleving.

Burgers kunnen zo lang mogelijk thuis wonen

Dit is een centraal doel van onze inspanningen op het gebied van de Wmo. In de eerste helft van 2021 leveren we een inventariserend onderzoek op voor een woonzorgvisie voor Terneuzen.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31