Programma's

Bestuur en ondersteuning

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

sdsdsds

Wij organiseren goede, efficiënte en moderne dienstverlening

Optimaal gebruik van gebouwen en gronden tegen aanvaardbare kosten

Per 1 september 2019 hebben we een vastgoedregisseur aangesteld. Deze voert onderzoek uit naar de optimalisatie van het beheer en gebruik van ons vastgoed en gronden. Het onderzoek verloopt volgens planning.

Ondersteunen van de belangen van onze burgers bij hogere overheden

Extra inzet bij overheids-en burgerparticipatie

We trokken tijdelijk twee extern regisseurs aan om samen met ons een Terneuzense participatie-aanpak te ontwikkelen. Dit in het kader van ons leertraject. Zij blijven wat langer voor ons werken dan eerder voorzien.

Nieuwe communicatievormen benutten

We volgen de technologische ontwikkelingen en nemen regelmatig nieuwe communicatievormen in gebruik. We experimenteren nu met verschillende vormen van digitaal vergaderen en online participatie.

Actief bijdragen aan de landelijke ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening

We volgen de landelijke en regionale ontwikkelingen. We participeren in verschillende netwerken en leveren daar waar relevant actief onze inbreng.

Meer ruimte en mogelijkheden creëren voor het ontplooien en uitvoeren van initiatieven en ideeën door burgers.

We voeren nu het leertraject burger- en overheidsparticipatie uit. Door Corona verloopt dit traject trager dan gedacht. En loopt daarom ook langer door. We plannen ook activiteiten in de 2e helft van 2021.

Samenwerken op het gebied van bedrijfsvoering

‘aan-z’
‘aan z’ blijft gebruik maken van de applicaties voor het sociale domein voor die onderdelen die voor hen noodzakelijk zijn.
De archieftaak voor het sociale domein voeren wij uit.

Collectief Vraaggericht Vervoer
Voor deze organisatie doen wij het secretariaat en voeren de administratie (waaronder de begroting en de jaarrekening).

DCMR Milieudienst Rijnmond
Op beperkte schaal faciliteren wij DCMR op het gebied van ICT en facilitaire zaken. Het daarvoor afgesloten contract loopt tot 1 januari 2024.

Gemeente Sluis
Deze buurgemeente ondersteunen we op het gebied van personeel en organisatie en centrale inkoop.

RUD Zeeland
Voor deze organisatie voeren we de bedrijfsvoeringstaken uit. Het contract heeft een looptijd van 10 jaar en eindigt op 1 januari 2024.

Sabewa
Wij ondersteunen hen op het gebied van personeel en organisatie.

De grensoverschrijdende lichamen zijn belangrijk bij de samenwerking met onze Vlaamse buurgemeenten.

We werken toe naar een North Sea Port District (havengebied van North Sea Port) om de grensoverschrijdende samenwerking juridisch vorm te geven.

Terneuzen heeft een voortrekkersrol bij (regionale) samenwerking

Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)
Begin 2021 voerden we de tussentijdse evaluatie van het OZO uit. Het beeld is dat het OZO steeds beter functioneert, maar de samenwerking moet zich op meerdere punten nog verder ontwikkelen. Het gaat dan onder andere om meer betrokkenheid van volksvertegenwoordigers bij het OZO.

Z4 (= de vier Zeeuwse steden)
In 2020 zijn drie onderwerpen uitgewerkt als speerpunten voor de Z4 werkagenda. Die onderwerpen zijn: ‘stedelijkheid’, ‘mobiliteit en bereikbaarheid’ en ‘arbeidsmarkt en onderwijs’ Deze onderwerpen worden komend jaar uitgewerkt. Een vierde onderwerp is ‘haven en maritiem’. Hierbij werkten we mee aan de concept-werkagenda van North Sea Port District.

Regiovisie Zeeuws Vlaanderen
De strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen is in concept klaar en zal in juli 2021 ter vaststelling aangeboden worden aan de drie gemeenteraden. In de eerste maanden van 2021 hebben we overleg gehad met stakeholders, beleidsmedewerkers en raadsleden om de visie verder te verfijnen. Naast het afronden van de regiovisie stellen we een werkagenda op.

Onbegrensdzeeuwsvlaanderen
Onbegrensdzeeuwsvlaanderen is de noemer waaronder in Zeeuws-Vlaanderen al 12 jaar de samenwerking tussen de drie gemeenten, het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven en de instellingen vorm wordt gegeven aan de promotie van de regio voor wonen en werken.
Samen met Rootzz wordt de jeugd via scholen, binding met social media en met andere acties en initiatieven zo veel mogelijk bewust gemaakt van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt in deze regio. Kansrijke beroepssectoren worden daarbij in beeld gebracht.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31