Programma's

Algemene dekkingsmiddelen

Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen

sdsdsds

We verlagen onze schulden en passen goed op de gemeentelijke portemonnee.

Het onderhoud van de wegen, riolering, openbare verlichting en openbaar groen vindt plaats in overeenstemming met de bestaande kaderstellende nota’s en beheerplannen.

De uitvoering van de jaarschijven uit de beheerplannen loopt op schema. Daarnaast voeren we de niet uitgevoerde werkzaamheden uit eerdere jaarschijven uit.

We streven ernaar om de gemeentelijke belastingtarieven niet te laten stijgen.

Uw gemeenteraad stelde in de raadsvergadering van 12 november 2020 de tarieven van de lokale heffingen vast voor het jaar 2021. Deze tarieven zijn geïndexeerd. Wij maakten voor de indexatie gebruik van de afgeleide consumentenprijsindex (CPI) van januari 2020, namelijk een stijging van 2,0%. Bij de tariefbepaling van de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en forensenbelasting is naast de verhoging van 2,0%, ook rekening gehouden met de effecten van de gemeentelijke waardeontwikkeling van de onroerende zaken. Met ingang van 1 januari 2021 is het tarief voor de toeristenbelasting verdubbeld. Het tarief bedraagt € 1,60 per overnachting.

Wij willen ervoor zorgen dat de gemeente minder schulden heeft

We streven naar een lagere schuldpositie en heeft voortdurend onze aandacht. Met het te voeren beleid houden we daar steeds rekening mee. De debtratio was in 2019 79,7%, deze daalde in 2020 naar 76,6%. Daarmee is onze schuld lager.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31