Programma's

Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

sdsdsds

We zorgen voor een goede bereikbaarheid

Het (veilig) gebruik van fietsen stimuleren.

In het op te stellen verkeer- en vervoerplan besteden wij aandacht aan de positie van de fietser in het wegverkeer en aan de omvang en kwaliteit van de fietsvoorzieningen in onze gemeente.

De transformatie en leefbaarheid van het centrum van Terneuzen stimuleren door adequaat in te spelen op de ontwikkelingen in en rond de binnenstad van Terneuzen.

Momenteel werken wij aan de strategische visie voor de binnenstad. Het is de bedoeling dat deze visie handvatten biedt voor verbetering van het centrum van Terneuzen.

Zorgen voor een goede bereikbaarheid van onze bedrijfslocaties

Provinciale studies bevestigen dat de bestaande afrit naar Dow met de oostelijke en westelijke rotonde van de Herbert H. Dowweg een knelpunt is. De Provincie Zeeland is wegbeheerder, maar ook als gemeente zijn we hierbij nauw betrokken. De korte termijn maatregel, een turborotonde voor de oostelijke rotonde, streeft de provincie Zeeland er naar deze in 2022 te kunnen realiseren. Voor de lange termijn zal de gemeente een gebiedsvisie opstellen, aanhakend aan de visie die North Sea Port voor de Westelijke Kanaaloever opstelt.

De tolbarrière c.q. tolheffing van de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk beëindigen.

Vanuit Zeeland en Terneuzen vroegen we herhaaldelijk aandacht voor het belang van een tolvrije Westerscheldetunnel. Eind 2020 stemde de Tweede Kamer voor een motie om het effect en bekostiging van een tolvrije tunnel te onderzoeken. Deze onderzoeken zijn inmiddels in samenwerking met de regio uitgevoerd en op 8 april gepubliceerd. Geconcludeerd wordt dat een vervroegde tolvrije tunnel meerdere positieve effecten heeft. Voor het opheffen van tol is financiële hulp van het Rijk noodzakelijk. Het gaat om circa 30 miljoen per jaar. Terneuzen blijft met de provincie en andere Zeeuwse overheden aandacht vragen om de tol zo snel mogelijk op te heffen. We richten ons daarbij onder meer op het nieuwe regeerakkoord.

Havens voor de recreatieve scheepvaart

In het voorjaar van 2021 ronden we de uitvoering van fase 5 af. Dit betreft havenbalkons aan de zijde van de Veerhaven en de herinrichting van het parkeerterrein. Fase 5 zou in 2020 gereed zijn maar is vertraagd vanwege onverwachte discussie met het Waterschap. Fase 6 bevat de herinrichting van de boulevard tussen restaurant Westbeer en de nieuwe rotonde bij de Nieuwe Sluis. Deze laatste fase bereiden we in 2021 voor en we voeren hem in het najaar van 2021 uit. We vrezen een financiële tegenvaller vanwege de vertraging in fase 5. Dit kan invloed hebben op de lopende aanbesteding voor fase 6.

We streven naar goede vervoersverbindingen die essentieel zijn voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de regio.

In Z4-verband starten we een lobby. Ook in Z4- verband gaan we pleiten voor goede vervoersverbindingen in Zeeland zelf en voor goede verbindingen met Gent en de Randstad.

Verbetering wegenstructuur

De korte termijn maatregel, een turborotonde voor de oostelijke rotonde, streeft de provincie Zeeland er naar deze in 2022 te kunnen realiseren. Voor de Laan van Othene is de bestuursovereenkomst vastgesteld. Hiermee begint de laatste fase van de grondaankopen.  Realisatie vindt plaats in 2022.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31