Speerpunten

Financiën

Financiën

Perioderapportage 4 2021

Bedragen maal € 1.000

Bedrag 2021

Bedrag 2021

Bedrag 2021

Bedrag 2021

Nr.

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Gemeenteraad

College

I/S

Stand na de 3e Perioderapportage

Perioderapportage 4

Perioderapportage 4

Perioderapportage 4

0

Bestuur en ondersteuning

6.923

-2.977

3.946

-

87

87

7.010

-2.977

4.033

1

Veiligheid

5.651

-49

5.602

-

-

5.651

-49

5.602

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

12.863

-444

12.419

-

-

12.863

-444

12.419

3

Economie

3.718

-3.067

651

-

-

3.718

-3.067

651

4

Onderwijs

8.993

-3.662

5.331

-

-

8.993

-3.662

5.331

5

Sport, cultuur en recreatie

18.292

-2.573

15.719

-

-

18.292

-2.573

15.719

6

Sociaal domein

75.067

-17.681

57.386

-

10

10

75.077

-17.681

57.396

7

Volksgezondheid en milieu

15.997

-14.992

1.005

-

-

15.997

-14.992

1.005

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.497

-1.614

2.883

-

-

4.497

-1.614

2.883

Algemene Dekkingsmiddelen

596

-120.217

-119.621

-

-99

-99

497

-120.217

-119.720

Overhead

18.384

-1.934

16.450

-

-

18.384

-1.934

16.450

Saldo van baten en lasten

170.981

-169.209

1.771

0

0

0

-2

0

-2

170.978

-169.209

1.769

Onvoorzien

233

0

233

-

-

-

-5

-5

227

-

227

Resultaat

1.150

0

1.150

-

-

-

8

-

8

1.158

-

1.158

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Algemene reserve

28.988

-242

-

28.746

-

-

28.746

-

-242

-

28.746

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

12.025

53

-169

11.909

11.909

-

53

-169

11.909

Stand en Mutaties reserves

41.013

-190

-169

40.655

-

-

40.655

-

-

-

-190

-169

40.655

Programma

Omschrijving

Gemeenteraad

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000.
Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel).
Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

A

-

-

-

B

-

-

-

C

D

Totaal

0

0

0

Reserves

-

-

-

-

Totaal

-

-

-

Programma's

-

-

-

Onvoorzien

-

Resultaat

-

-

-

Totaal

0

0

0

A

B

Collegebesluiten

Bedrag 2021

Bedragen maal € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Programma

Omschrijving

College

1

0/Alg Dek

2021_BW_00356 Meerkosten coronaproof organiseren Tweede Kamerverkiezing 2021

-

-

-

2

6/Alg Dek

2021-03-16 BW_00359 Pilot POH-JGGZ

-

-

-

3

0/Resultaat

2021-03-30_BW_00443 Opzeggen overlijdensrisicoverzekering

-8

-

-8

3

0/Resultaat

2021-03-30_BW_00443 Opzeggen overlijdensrisicoverzekering

8

-

8

4

0/Onvoorzien

2021-03-30_BW_00444 Verzoek om vergoeding studiekosten oud-wethouder

5

5

4

0/Onvoorzien

2021-03-30_BW_00444 Verzoek om vergoeding studiekosten oud-wethouder

-5

-5

0

0

0

Programma's

-2

-

-2

Onvoorzien

-5

-5

Resultaat

8

-

8

Totaal

0

0

0

Reserves

1

-

2

-

-

-

-

1

0/Alg Dek

Mondkapjes, kuchschermen, handgel, veel extra vrijwilligers, stemmen per post, andere locaties voor stembureaus en stembureaus die meerdere dagen zijn geopend. Het zijn allemaal extra middelen en mogelijkheden om de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 veilig te laten verlopen. De organisatie ervan is een grote en dure operatie. Het rijk heeft hiervoor extra geld uitgetrokken om de verkiezing mogelijk te maken. Het college besluit de meerkosten van het coronaproof organiseren van de Tweede Kamerverkiezing 2021 te dekken uit de ontvangen Coronacompensatie van het Rijk in 2021 en een gedeelte over te hevelen uit het rekeningsaldo 2020 ter dekking van het restant. Wij hevelen een bedrag van € 89.445 van programma algemene dekkingsmiddelen naar programma bestuur.

2

6/Alg Dek

Op grond van de Jeugdwet worden maatwerkvoorzieningen toegekend door het College van B&W. Binnen de Jeugdwet hebben ook de huisartsen, jeugdartsen van de GGD en kinderartsen de bevoegdheid om zorg toe te wijzen. Zij verwijzen rechtstreeks naar de jeugdzorgaanbieders. De betreffende jeugdzorgaanbieder verzoekt het College om een zorgtoewijzing af te geven, welke vervolgens moet worden afgegeven. Daardoor is er geen mogelijkheid om te sturen op de verwijzingen en de kosten van de ingezette jeugdhulp. Om een integrale klantbenadering en kostenbeheersing beter op elkaar af te stemmen wordt nu een volgende feitelijke stap gezet in het gezamenlijk starten met een pilot Praktijkondersteuner Huisartsen
Jeugd-ggz (POH J-ggz). We hevelen in 2021 (€ 9.500) en 2022 (€ 900) over van programma algemene dekkingsmiddelen naar programma sociaal domein.

3

0/Resultaat

Partners van zittende wethouders en wethouders met wachtgeld hebben bij het overlijden van de (gewezen) wethouder recht op een nabestaandenpensioen. Op grond van het BVV moeten wij bij het overlijden van de (gewezen) wethouders over voldoende kapitaal beschikken om levenslang het nabestaandenpensioen te kunnen betalen.
Om hierin te kunnen voorzien hebben we voor de verschillende (ex)wethouders een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Daarnaast wordt per wethouder een pensioenvoorziening (Appa) opgebouwd. Het contract voor de verzekering nabestaandenpensioen liep op 1 januari 2021 af. Bij het gesprek met de tussenpersoon over verlenging van de verzekering werd duidelijk dat de voorziening voor het ouderdomspensioen voor een aantal wethouders ruim voldoende is om in het nabestaandenpensioen van hun partner te voorzien. We besloten daarom de overlijdensrisicoverzekering voor deze wethouders stop te zetten.

4

0/Onvoorzien

Wij besloten de studiekosten van een oud-wethouder te vergoeden. We dekken deze kosten vanuit Onvoorzien.

De uitgaven voldoen niet aan de drie O’s.
Onvoorzienbaar: Voldoet.
Het ontslag van een ex-wethouder was bij het opstellen van de begroting 2021 niet voorzien.

Onvermijdbaar: Voldoet niet.
We kunnen er voor kiezen de kosten niet te vergoeden

Onuitstelbaar: Voldoet niet.
We kunnen er voor kiezen pas op een later moment (2022) te vergoeden.

Wij wijken in dit geval af van de 3 O’s, omdat de opleidingskosten ervoor kunnen zorgen dat de ex-wethouder eerder een passende baan vindt. De door ons verstrekte wachtgelduitkering daalt of vervalt als de ex-wethouder eerder dan april 2023 een passende baan krijgt.

Perioderapportage 4 2021

Meerjarenperspectief

Bedragen maal € 1.000

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Investeringen

Nr.

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Stand na de 3e

Stand na de 3e

Stand na de 3e

Perioderapportage

Perioderapportage

Perioderapportage

0

Bestuur en ondersteuning

-8

-8

-8

-8

-8

-8

1,3,4

1

Veiligheid

-

-

-

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-

-

-

3

Economie

-

-

-

4

Onderwijs

-

-

-

5

Sport, cultuur en recreatie

-

-

-

6

Sociaal domein

1

1

-

-

2

7

Volksgezondheid en milieu

-

-

-

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-

-

-

Algemene Dekkingsmiddelen

-1

-1

-

-

1,2

Overhead

-

-

-

Saldo van baten en lasten

-8

0

-8

-8

0

-8

-8

0

-8

0

Onvoorzien

-

Resultaat

551

8

-

559

30

8

-

37

523

8

-

530

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Algemene reserve

28.746

506

-

0

29.252

29.252

-488

-

-

28.764

28.764

-1.446

-

-

27.318

Bestemmingsreserves

11.909

-373

-

0

11.536

11.536

-389

-

-

11.147

11.147

-429

-

-

10.718

Mutaties reserves

40.655

133

0

0

40.788

40.788

-878

-

-

39.910

39.910

-1.875

0

0

38.035

*

*

*

* Eerdere besluitvorming

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31