Programma's

Economie

Programma 3 Economie

sdsdsds

We zetten in op duurzaamheid, op nieuwe bedrijvigheid en op vitale kernen, wijken en winkelgebieden.

Het toerisme en de plattelandsontwikkeling versterken door gebruik te maken van de aantrekkingskracht van bestaande hotspots en het creëren van nieuwe hotspots.

In samenwerking met het Portaal van Vlaanderen zijn we bezig om daar het Toeristisch Informatie Punt te realiseren voor in eerste instantie een jaar. Daarnaast zijn we bezig met een cursus gastheerschap, voor bijvoorbeeld medewerkers van bestaande hotspots (bijvoorbeeld Musea) in de gemeente Terneuzen. Tenslotte werken we aan de verdere uitvoering van het project 'Veerhaven', dat in de toekomst kan dienen als toeristische trekpleister.
Voor camperlocatie Sas van Gent is een exploitant gevonden. De camperlocatie zal in 2021 heringericht worden.

Een duurzaam ruimtegebruik bedrijfsterreinen.

In 2020 is samen met de gemeente Hulst en Sluis gewerkt aan een actualisatie van het regionale bedrijventerreinenprogramma. Dit geactualiseerde programma wordt na vaststelling in de colleges in mei 2021 aan de Provincie Zeeland aangeboden ter goedkeuring.

Herstructurering van bestaande winkelgebieden en vitale kernen en wijken.

Het compacter maken van het winkelapparaat in Terneuzen, meer specifiek het ABC complex, is een belangrijk onderdeel voor het strategisch plan voor de binnenstad van Terneuzen.
In Sas van Gent wordt uitvoering gegeven aan het project Sasse Poort. Hiervoor wordt momenteel een planologische procedure doorlopen. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in oktober 2021.

Wij onderschrijven het belang van schone en duurzame industriële ontwikkeling in de Kanaalzone.

Het stimuleren en benutten van ontwikkelingen in de Kanaalzone - de Kanaalsprong

De Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone is een economische motor van groot belang voor de (grensoverschrijdende) regio. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft het Rijk in eerste instantie dit gebied als voorlopig NOVI-gebied aangewezen. NOVI-gebieden hebben grote integrale opgaven/transities. Daarbij is de samenwerking tussen het Rijk en de regio en verder denken dan bestaande kaders noodzakelijk. Het houdt niet op bij de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone en de landgrens. Het zoekgebied van de NOVI betreft het hele havengebied. Dit noemen we North Sea Port District. Eind mei verwachten we hiervoor de definitieve aanwijzing.
Deze aanwijzing helpt bij te dragen aan:
- verbeteren grensoverschrijdende samenwerking;
- versterken internationale concurrentiekracht en duurzame groei van de haven en de bredere economische omgeving;
- versnellen van grote transitie opgaven in Nederland en Vlaanderen;
- versterken van de grensoverschrijdende samenhang en kwaliteit woon- en leefomgeving.

Verder organiseren we een bestuurlijk overleg met de gemeenten en de provincies waarin het havengebied valt. Dit noemen we het North Sea Port District. Op dit moment werken we aan de grensoverschrijdende visie voor het gebied. Dit noemen we de Werkagenda. De vormgeving van de samenwerking tussen de overheden (governance) volgt later.

De economische ontwikkelingen en leefbaarheid versterken via duurzame mobiliteit en infrastructuur.

Wij verwijzen u hiervoor naar programma 7.

Wij vinden dat arbeidsmigranten goed moeten kunnen wonen en integreren.

Momenteel vindt de afbouw plaats van het tijdelijke huisvestingscomplex in Sluiskil. Deze voorziening van Homeflex is medio mei 2021 operationeel. WIj geven op dit moment vorm en inhoud aan de beleidsnotitie en de beleidsregels flexwonen. Wij leggen deze stukken dit jaar aan de gemeenteraad voor.
In samenspraak met Sabewa gaan we na hoe wij de inning van toeristenbelasting kunnen optimaliseren.

De economische ontwikkeling van de gemeente Terneuzen stimuleren.

We blijven doorlopend werken aan een optimale service voor ondernemers. Door de corona pandemie worden de meeste contacten telefonisch en op digitale wijze opgepakt. Wij bekijken samen met deelnemende partijen of en op welke wijze de initiatieven Ondernemersdag en Zomerondernemer gefaciliteerd kunnen worden, rekening houdend met de dan geldende corona maatregelen.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31