Programma's

Onderwijs

Programma 4 Onderwijs

sdsdsds

Goede betaalbare onderwijsvoorzieningen in onze gemeente

We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid  en keuzevrijheid.

Conform de gemaakte afspraken in het transitieplan Voortgezet Onderwijs leveren wij een bijdrage aan de instandhouding van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van Voortgezet Onderwijs in de regio. Ook leveren wij een bijdrage aan het Centrum voor Toptechniek en de startgroepen.
Medio 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Terneuzen 2020 vast. De komende jaren investeren wij in de onderwijshuisvesting. De inbreiding in brede school Othene is naar verwachting aan het begin van komend schooljaar afgerond.
In Rivierenbuurt bereiden we de nieuwbouw van Integraal Kindcentrum de Steiger voor. In Hoek heroverwegen we de meest optimale locatie van de nieuwbouw. We streven naar oplevering in 2024 volgens planning.
Wij onderzoeken het voorkeurscenario voor Westdorpe. We ronden dit onderzoek later af dan gepland: in overleg met de schoolbesturen streven we naar afronding na de zomer en behandeling in de raadsvergadering van november.
Ook na 2024 zijn volgens het IHP investeringen in onderwijshuisvesting nodig. De huisvesting van het voortgezet onderwijs heeft hiervan de grootste financiële impact. We onderzoeken de mogelijkheden om hiervoor ruimte te vinden in de meerjarenbegroting. We treffen ook voorbereidingen voor de organisatie van het werk.

Wij willen een toekomstbestendige samenwerking tussen de wijk, kinderopvang, preventie en jeugdhulpverlening.

Het stimuleren en faciliteren van deze samenwerking, ook met het onderwijs, is een doorlopend proces.
Wij geven uitvoering aan de notitie Preventie en Vroegsignalering. In deze notitie geven wij aandacht aan de verdere verbetering tussen aansluiting (preventieve) jeugdhulp, onderwijs en kinderopvang.
Wij stellen momenteel een gezamenlijke agenda om samen met het onderwijs, kinderopvanginstellingen. JGZ/GGD, het Regionaal Bureau Leerlingzaken, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de toegangsorganisaties aan-z, Porthos en Hulst voor Elkaar en de gemeenten Sluis en Hulst de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in de komende jaren nog verder te verbeteren. Dit past binnen de Zeeuwse aanpak
‘onderwijs en jeugdhulp verbonden’.
Met ingang van 2021 subsidiëren we geen aparte brede school activiteiten meer op de manier zoals we dat voorheen deden. We investeren in algemeen preventief jeugdbeleid. Dit werken wij met onze samenwerkingspartners verder uit.


Wij stellen momenteel een gezamenlijke agenda om samen met het onderwijs, kinderopvanginstellingen. JGZ/GGD, het Regionaal Bureau Leerlingzaken, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de toegangsorganisaties aan-z, Porthos en Hulst voor Elkaar en de gemeenten Sluis en Hulst de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp in de komende jaren nog verder te verbeteren. Dit past binnen de Zeeuwse aanpak
‘onderwijs en jeugdhulp verbonden’.

Met ingang van 2021 subsidiëren we geen aparte brede school activiteiten meer op de manier zoals we dat voorheen deden. We investeren in algemeen preventief jeugdbeleid. Dit werken wij met onze samenwerkingspartners verder uit.

Wij nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de inrichting van het onderwijs.

Onderwijsinstellingen zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en inrichting van het onderwijs. Wij geven uitvoering aan onze wettelijke taken.  
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderopvang. Dit toezicht vindt op dit moment op een aangepaste manier plaats als gevolg van de Corona-maatregelen.

We willen toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige onderwijsvoorzieningen voor 0 tot 18-jarigen.

Dit is een doorlopend proces.
Wij stelden samen met de kinderopvanginstellingen en het basisonderwijs het plan ‘toekomstbestendige kindvoorzieningen voor 0 – 12 jarigen op’ en werken aan de in het plan opgenomen inhoudelijke doelstellingen, onder meer op het terrein van onderwijshuisvesting, de aanpak van onderwijsachterstanden en de aansluiting onderwijs – zorg.
Wij stellen het onderwijsachterstandenbeleid opnieuw vast in juli 2021.
In samenwerking met de gemeenten Hulst en sluis actualiseren wij het bedrijfsplan van het Regionaal Bureau leerlingzaken.
Wij onderzoeken mogelijkheden om de kosten in het leerlingenvervoer terug te brengen. Wij bieden de gemeenteraad in oktober de nieuwe verordening leerlingenvervoer aan.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31