Programma's

Volksgezondheid en milieu

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

sdsdsds

We geven extra aandacht aan energietransitie, klimaatbeleid en afvalinzameling en streven naar een duurzaam gebruik van water.

Wij streven naar het betaalbaar houden van de kosten van begraven.

Voor het vierde jaar op rij zijn wij er in geslaagd de tarieven voor de lijkbezorgingsrechten niet te moeten verhogen.

Een andere heffingsgrondslag voor de rioolheffing.

Op het moment dat we de drie uitgangspunten uit het coalitieakkoord afzetten tegen de verschillende mogelijke heffingsmaatstaven van rioolheffing, komen wij helaas tot de conclusie dat er geen variant is die hieraan voldoet. Dit betekent dat het onderzoek naar de rioolheffing zoals wij hebben vermeld in het coalitieakkoord hiermee als afgerond beschouwen.

Wij geven extra bestuurlijke aandacht aan duurzaamheid, energietransitie en klimaatbeleid.

Energietransitie en duurzaamheid
We maakten een nieuw toetsingskader zonne-energie (vastgesteld in 2020) en toetsingskader windenergie (vastgesteld begin 2021). We hebben voor ongeveer 180 MW aan zonneparken vergund. Dit in samenspraak met verschillende inwoners, in de vorm van participatie bijeenkomsten. We werken aan een duurzaam warmteplan op wijkniveau. Hierbij kijken we o.a. naar het gebruik van restwarmte van industrie, full electric en andere technieken. Het doel is een betaalbare en maatschappelijk verantwoorde energiemix. We nemen deel aan verschillende onderzoeken op Provinciale en Europese schaal. Voorbeelden hiervan zijn de verkenning Restwarmte Industrie en Zero Emission Transport (waterstof economie). Medio 2021 is het onderzoek klaar dat gaat over de potentie van de inzet van industriële restwarmte in Terneuzen. De eerste resultaten van het onderzoek zien er positief uit. De verkenning van de waterstof economie leidt tot een concreet initiatief. In Terneuzen wordt in 2022 het eerste waterstoftankstation van Zeeland gebouwd. Ook lopen er initiatieven om meerdere waterstoffabrieken te bouwen, die met behulp van wind op zee duurzame waterstof gaan produceren voor de industrie in de Kanaalzone. De termijnen voor de planvorming en bouw van deze projecten zijn nog niet bekend.

Klimaat verandering
We hebben een vervolg aan de klimaatstresstest gegeven. Hiervoor hielden we een enquête. Met de uitkomsten maken we op Zeeuws-Vlaams niveau een strategie waarmee we de effecten van klimaatverandering aan kunnen pakken.

Terugdringen van aanbod restafval.

De hoeveelheid restafval is nog steeds te hoog. We onderzoeken de mogelijkheden om het aanbod van restafval te verminderen. In het nieuwe grondstoffenplan dat we in november 2021 voorleggen aan de raad geven we aan op welke manier we het restafval verder willen terugdringen.

Er wordt ingezet op gezondheidsbevordering.

We bereiden met Sluis, Hulst en GGD Zeeland de Regionale gezondheidsnota 2022-2025 voor. Dit doen we conform de in december 2020 door de raad vastgestelde kadernotitie.

Uitvoeren gemeentelijke taken afvalwater en waterhuishouding

Werkzaamheden lopen enige vertraging op door onder andere COVID-19 maar deze achterstanden lopen we tijdig weer in.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31