Speerpunten

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting

We willen goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente. In het IntegraalHuisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen (IHP) legden wij onze wettelijke plicht en onze ambities duidelijk vast. In het Investeringsprogramma 2021-2024 hebben we investeringen opgenomen voor de Rivierenbuurt, Hoek, Westdorpe en Othene. Wij lichten de stand van zaken per project toe.

Rivierenbuurt.

Wij zijn gestart met de aanbestedingsprocedure. Dit traject voeren wij samen uit met een onafhankelijke huisvestingadviseur, het schoolbestuur en de kinderopvangorganisatie. We stellen een plan van aanpak en Programma van Eisen op voor de architect.
Naar verwachting zal rond juni 2021 de architect de opdracht  krijgen voor een schetsontwerp van het gebouw en omgeving. De startdatum van de sloop De Geule is op dit moment nog niet bekend. De aanbestedingsprocedure voor de sloop loopt. Vanwege de flora&fauna wetgeving is een soortgericht onderzoek (aanwezigheid van mussen en vleermuizen) gestart en loopt tot in september 2021. Hierna wordt de definitieve rapportage opgesteld.

Hoek  

Na bekend worden van de plannen voor een nieuw te bouwen brede school, met kinderopvang, welzijnsdeel, gymzaal en bibliotheek (MFA) op de locatie Windlust 2 zijn er opmerkingen gekomen van bewoners uit onder andere Windlust I, Ds. Raamshof en de Molendreef tegen de plannen in Windlust II. Inmiddels hebben we in overleg met de dorpsraad het initiatief genomen om een breed samengestelde klankbordgroep in het leven te roepen, zodat daarin zoveel mogelijk belangen zijn vertegenwoordigd. Momenteel wordt op verzoek van de klankbordgroep de alternatieve locatie van het dorpsplein/dorpshuis onderzocht. In dit onderzoek kijken we onder andere naar de grondposities, de opties voor verkeersafwikkeling en de normen van de windvang voor de molen. De uitkomsten van dit onderzoek worden ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad.

Othene

Op 23 april 2021 ging de inbreiding van start. Alles is erop gericht om de diverse onderdelen van de verbouwing zoveel mogelijk voor het begin van het volgende schooljaar te realiseren. We besteden de nodige aandacht aan de veiligheid in en om de school tijdens en na de bouwactiviteiten.

Westdorpe
Het haalbaarheidsonderzoek in Westdorpe loopt. Het uitgangspunt is om een Integraal Kindcentrum te realiseren, waarin ten minste ook de kinderopvang participeert.
We voeren een variantenstudie uit naar de verschillende scenario’s (nieuwbouw of renovatie), waarbij we ook de bestaande gymzaal betrekken. Elk scenario toetsen wij inhoudelijk, financieel en ruimtelijk.

Het onderzoek naar de school loopt gelijktijdig met de oriëntatie op het maken van een omgevingsvisie voor de kern Westdorpe. Wanneer scenario (ver)nieuwbouw op de huidige locatie in beeld is, ligt een breder traject in het kader van de omgevingsvisie niet voor de hand. We betrekken hierbij de omgeving.

Voortgezet onderwijs
Wij voerden een haalbaarheidsonderzoek uit naar de onderwijshuisvesting in het Voortgezet Onderwijs. Op 17 december 2020 besloot de raad op basis van dit haalbaarheidsonderzoek om in principe in te stemmen met de realisatie van nieuwe huisvesting voor het Lodewijk College op de locatie Zeldenrustlaan in 2028. De raad gaf hierbij aan, dat bij nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen een heroverweging van de locaties hoort. De raad stelde de opschortende voorwaarde dat ze akkoord moet gaan met de voorstellen die het College doet om financiële dekking te vinden. De raad gaf het college de opdracht mee om voorstellen aan de raad te doen in het kader van de voorbereiding op de Kaderbrief 2022. Hierbij betrekken we waar mogelijk ook de uitkomsten van de motie 20-28. Ook gaf de raad het college de opdracht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot doordecentralisatie van middelen aan Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen voor onderwijshuisvesting.

Deze pagina is gebouwd op 05/21/2021 12:41:06 met de export van 05/21/2021 12:32:31